Kodukord

 

KINNITATUD:
Hoolekogu protokoll nr 1; 07.11.2018

KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule.
1.2. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimise, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.
1.3. Kolga-Jaani lasteaia KODUKORD on koostatud lasteaia ja pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks Kolga-Jaani Lasteaed Naksitrallid töökorraldusest.
1.4. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.5. Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja on lasteaias paberkandjal kättesaadav.
1.6. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. ÜLDINFO
2.1.Info vahetamine: lasteaia üldtelefon on ka lapsevanema poolse info edastamiseks rühma; õpetajaga kokkuleppel võib helistada tema mobiilile; lasteaial on oma kodulehekülg www.naksitrallid.edu.ee ja e-mail ester.otsla@viljandivald.ee. Oma meiliaadress on ka rühmades oravake@viljandivald.ee ja mesikapp@viljandivald.ee
Rühmade riietusruumis on infotahvel, millega palume regulaarselt tutvuda.
2.2.Igal päevamomendil lapse perega ühenduse saamiseks on vajalikud teie kontaktandmed. Kui teie kontaktandmed (telefoninumber; e-posti aadress) muutuvad, siis teavitage sellest rühma õpetajat koheselt.
2.3.Vastavalt Töölepingu seaduse § 53 lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
2.4.Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
2.5.Kollektiivpuhkus on juulis.

3. LASTEAIA PÄEV
3.1.Lasteaed on avatud 7.00 – 18.00
3.2.Lasteaial on rühma päevakava, mis on koostatud laste ealisi ja arenguvajadusi arvestades. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma infostendil.
3.3.Igapäevased õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse lasteaiaõppekava ja rühma õppeaasta tegevuskava järgi. Päeva kokkuvõttega on lapsevanemal võimalus tutvuda ELIIS programmis, kuhu iga lapsevanem oma ID kaardiga sisse pääseb.
3.4.Toimuvate pidude ja ürituste kohta saab lapsevanem info rühma infostendilt, rühma koosolekutel, rühma õpetajatelt. (ka meili teel)
3.5.Lapse peo päeval, kui see toimub koos vanematega, on vajalik lapsevanema kohalolek lapse rühmas vähemalt 10 – 15 minutit enne ürituse algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut sättida.
3.6.Lasteaia pidudel ja üritustel vastutab lapsevanem peale eeskava oma lapse käitumise eest ise ning seisab selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid.

4. LASTEAEDA TOOMINE, KOJU VIIMINE, LAPSE PUUDUMINE.
4.1.Lapse esmakordselt lasteaeda tulemisel vajab laps aega kohanemiseks lastekollektiiviga, mis lapse individuaalsust arvestades on soovitav 1-2-nädalat.
4.2.Kohanemisperioodil selgitatakse lapsele, et ta jääb rühma koos teiste lastega ja te tulete talle järele. Laps peab teadma, et ta jääb lasteaeda ilma teieta. Lapsevanema pikemaajalisem osalemine päevakavas (mängimine või söötmine vms) võib kohanemisprotsessi pikendada.
4.3.Lapse vajadustest lähtuvalt ja rühmaõpetaja soovitusel võimaldage lapsel lõunauinak magada kodus vähemalt kolmel esimesel lasteaia päeval.
4.4.Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
4.5.Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe-ja kasvatustöös, tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuse alguseks. Kui erandkorras on vajalik lapse toomine õppetegevuse ajal, siis palume sellest teavitada kindlasti rühma õpetajat enne õppetegevuse algust.
4.6.Hommikul informeerige õpetajat lühidalt kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit.: halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne.)
4.7.Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, teavitab lapsevanem rühmaõpetajat esimesel võimalusel, helistades lasteaia üldtelefonile või saates kiri rühma meilile.
4.8.Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt  koos täiskasvanud saatjaga. Kui lapsele tuleb erandkorras järgi täiskasvanu, kes ei ole pere liige, palun sellest informeerida kindlasti rühma õpetajat. Võõrale isikule last ei anta.
4.9.Õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on nähtavalt alkoholi-, narko- jne joobes. Õpetaja võtab ühendust teise lapsevanemaga või lisakontaktisikuga. Kui õpetaja ei saa teise lapsevanemaga või lisakontaktisikuga ühendust, teavitab õpetaja lasteaia direktorit, kes omakorda võtab ühendust Viljandi valla sotsiaalnõunikuga.
4.10.Lapsevanem või mõni teine täiskasvanud isik on kohustatud hommikul lapse üle andma lasteaiaõpetajale. Lasteaeda tulekul ja lasteaiast koju minekul teavitage kindlasti rühma õpetajat, et õpetaja märkaks laste tulekut või minekut. Kui lapsevanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest lapsevanemale.
4.11.Lasteaia tööpäev lõpeb kell 18.00. Selleks , et rühma õpetaja saaks 18.00 rühma ukse sulgeda, palume lapsele järele tulla hiljemalt 17.45, et jääks aega riietumiseks.
4.12.Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma õpetajat lasteaia kontakttelefonil.
4.13.Lasteaia ruumides palume välisjalanõudes mitte viibida.

5. TOITLUSTAMINE
5.1.Lasteaia toit valmistatakse Kolga-Jaani lasteaia köögis. Algava nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil .
5.2.Lasteaias on kolm söögikorda:
Hommikusöök 8.15
Lõunasöök 11.45
Õhtuoode 15.15
Menüüs pakutakse lastele iganädalaselt värsket, toorest, tervislikku – porgand, kaalikas, õun, pirn, viinamari, melon, banaan vms.
5.3.Kui Teie laps on mõnele lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi neid süüa, on selle kohta vajalik esitada lasteaeda allergoloogi või perearsti tõend.
5.4.Toidu, maiustuste, närimiskummi, jookide vms toomine/jätmine lasteaeda lapsele söömiseks/joomiseks on keelatud.
5.5.Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kaaslasi kommi, küpsise vms kostitada. Sellisel juhul tuleb arvestada laste arvuga rühma nimekirjas ning rühmas töötavate täiskasvanutega.

6. LASTEAIATASU
6.1.Lasteaiatasu koosneb Viljandi vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema õppemaksust ning toidupäeva maksumusest. Õppekulu suurus ei olene lasteaiakoha kasutamise aktiivsusest.
6.2.Kui lapse puudumisest ei ole lasteaeda informeeritud eelneva tööpäeva hiljemalt kella 18.00-iks, kuulub esimene puudumispäev toiduraha arvestamisel tasumisele.
6.3.Lasteaia arved väljastab Viljandi valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt.
6.4.Õppekulu arvestatakse 11 kuu eest, augustist juunini. Selle aja eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkusel, õppetasu ei kehtestata.
6.5.Lasteaia tasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev. Arved tuleb tasuda õigeaegselt, juhul kui lapsevanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist, samuti pole lapsevanem teavitanud lasteasutuse direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks, arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

7. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
7.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
7.2.Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
7.3.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
7.4.Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
7.5.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
7.6.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
7.7 Lasteaeda tulles on laste riided puhtad ja terved ning märgistatud.
7.8.Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt) ja vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
7.9.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlasti jalas püsivad jalanõud (soovituslik heleda põhjalised), et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
7.10.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
7.11.Laste riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
7.12.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

8. TURVALISUSE TAGAMINE
8.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
8.2.Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
8.3.Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
8.4.Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia õpetajate teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
8.5.Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele (liitrühmas kuni üheksa lapse kohta).
8.6.Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma õpetaja. Lapsi ei jäeta järelevalveta.
8.7.Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
8.8.Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides.
8.9.Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
8.10.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
8.11.Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel alati mänguväljaku värava, et tagada laste turvalisus.
8.12.Lapsel on lasteaeda lubatud kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud päeval ja reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasatoodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
8.13.Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju!
8.14.Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
8.15.Kui laps tuleb lasteaeda kooliringi bussiga – vanema õe või vennaga, on lapsevanem kohustatud lasteaia direktorile esitama kirjaliku avalduse, milles kinnitab omavastutuse võtmist. Lapsevanem teeb oma lapsele pidevalt selgitustööd liikluseeskirjade ja bussis viibimise reeglite täitmise kohta.

9. KOOSTÖÖ
9.1.Koostöö lastevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde kujunemisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
9.2.Koostöö lastevanematega on oluline, sest vanem tunneb oma last, tema vajadusi ja eripära kõige paremini. Õpetajaga võib alati nõu pidada ja oma muret jagada, mis puudutab teie last.
9.3.Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, direktori poole abi ja nõu saamiseks. Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Tehke oma ettepanekud, märkused ja tänusõnad õpetajatele teatavaks. Vale on jääda ootama, et ta ise aru saaks.
9.4.Konflikt püüdke alati lahendada seal, kus see alguse sai, sest kõige tähtsam pole süüdlase leidmine, vaid põhjuse likvideerimine. Meie töö põhineb sellel, et lapsel oleks meiega koos hea ja turvaline olla.
9.5.Osalege lastevanematele korraldatavatel üritustel ja koosolekutel.
9.6.Olge kursis laste tegemistega lasteaias iga päev. Tutvuge lapse töödega, jälgige tema edusamme ning tunnustage teda selle eest. Juhtige tema tähelepanu asjadele, mida ta oleks saanud paremini teha.
9.7.Näidake üles austust inimeste vastu, kelle õpetada ja kasvatada olete usaldanud oma lapse.
9.8.Aidake kaasa lapse arenemiseks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste loomisele lasteaias. Teie igakülgne abi ja ettepanekud on oodatud.
9.9.Bussiringi teenust kasutavate laste vanematel on kohustus külastada lasteaeda vähemalt üks kord kuus.

10. ÕUEALA KASUTAMINE
10.1.Õuealal kehtivad „Lasteaia õueala kasutamise reeglid“ (Lisa 1)
10.2.Lasteaiarühmaga lasteaia territooriumilt lahkudes kehtib „Lasteaiarühmaga lasteaia territooriumilt lahkumise kord“ (Lisa 2)
10.3.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest tevitamine, lahendamine on lahti kirjutatud tegutsemisjuhises kriisiolukorras. (Lisa 3)

11. KODUKORRA KEHTIVUS; TUTVUSTAMINE
11.1.Kolga-Jaani Lasteaed Naksitrallid kodukord on täitmiseks kohustuslik lastele, lastevanematele, personalile.
11.2.Igaaastasel lastevanemate koosolekul (septembris/oktoobris) tutvustavad, tuletavad meelde õpetajad lastevanematele kodukorda.
11.3.Lapsevanemad allkirjastavad kodukorraga tutvumise esimesel lasteaia aastal ning muudatuste sisseviimisel.

12. KODUKORRA MUUTMINE
Kodukorra muutmise aluseks on muudatused riiklikes ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikes aktides, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsused.
Kodukorra aluseks on:
 Koolieelse lasteasutuse seadus
 Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
 Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded
 Viljandi valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord
 Kolga-Jaani Lasteaia põhimäärus
 Pedagoogilise nõukogu otsused
 Lasteaed Naksitrallid hoolekogu otsused

LISA 1 LASTEAIA ÕUEALA KASUTAMISE REEGLID
Kogu lasteaia õueala on kasutamiseks kõikidele lasteaias käivatele lastele ning reeglid on täitmiseks lastele, personalile, lastevanematele lasteaia lahtioleku ajal.
1.Lasteaiast lahkumisel teavitab laps ja lapsevanem õpetajat või õpetajat abistavat isikut ning sulgeb enda järel värava/ukse. Ilma saatjata laps väravast/uksest ei välju.
2.Lasteaia territooriumil ei viibita koos lemmikloomaga (kass, koer).
3.Põõsaste ja puude oksi asjatult ei rebita. Hoiame õueala loodust!
4.Õue minemisel lapsed ootavad trepi ees koos õpetajaga, kuni õpetaja-abi viimaste lastega õue tuleb.
5.Atraktsioonidel ronivad lapsed õpetaja või õpetajat abistava isiku järelevalve all.
6.Õues viibides on lastega lasteaia töötajaid vastavalt laste arvule – liitrühmas kuni üheksa lapse kohta üks täiskasvanu. Õues viibivad nii õpetaja kui ka õpetaja abi.
7. Talvel viibides kelgumäel liigutakse ühelt poolt üles ja teiselt poolt alla.
8.Teisele poole maja läheb laps vaid koos õpetajaga või õpetaja abiga.
9.Kohanemisperioodil õues olles mängivad lapsed oma õpetaja poolt määratud alal, et suudaks neid märgata ja eristada teistest.
10.Aiast ei loobita üle aia mänguasju, palle, kive ega lumepalle.
11.Kui liivaga mängimine on lõppenud, koristab lapsmänguasjad. Suunab ja vastutab õpetaja või õpetaja abi.
12.Iga töötaja sekkub vajadusel laste konfliktide või probleemide lahendamisse.
13.Naksitrallide pere hoiab lasteaia vara! Käitume viisakalt ja sõbralikult!

LISA 2 LASTEAIARÜHMAGA LASTEAIA TERRITOORIUMILT LAHKUMISE KORD
1.Lasteaiaõpetajad vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteasutuses viibimise ajal.
2.Õppekäigud, ekskursioonid, matkad ja muud lasteaia territooriumilt lahkumist nõudvad ettevõtmised korraldatakse õpetajate juhtimisel ja vastutusel vastavalt aasta tegevuskavale, rühma tegevuskavale.
3.Laste rühma saadavad lasteaia territooriumilt lahkudes kolm täiskasvanut (õpetajad ja õpetaja abi). Vajadusel kaasatakse ka lapsevanemaid ja direktor.
4.Lasteaia territooriumilt lahkudes kannavad kõik lapsed ja saatvad pedagoogid helkurveste.
5. Laste rühmaga lasteaia territooriumilt lahkudes võtab vastutav õpetaja kaasa laste nimekirja, meditsiiniapteegi ja vanemate telefoninumbrid ning informeerib lasteaia direktorit lasteaia territooriumilt lahkumisest.
6.Igast õppekäigul, ekskursioonil, matkal toimunud õnnetusjuhtumist tuleb teavitada lasteaia direktorit koheselt.
7.Õnnetusjuhtumid fikseeritakse ja arutatakse läbi lasteaia pedagoogilisel nõupidamisel.

LISA 3 KOLGA-JAANI LASTEAED NAKSITRALLID TEGUTSEMISE JUHEND KRIISIOLUKORRAS
Juhtnöörid eriolukordades:
1) Lapse haigestumine lasteaias:
 Informeerime lapse haigestumisest tema vanemaid või hooldajat.
 Koostöös vanematega lepime kokku võimalikud viisid lapse koju toimetamiseks.
2) Kerge vigastus: kukkumised, kergemad põrutused, marrastused, laps on teadvusel ja reageerib küsimustele jne.
Tegutsemine:
 Õpetajapoolne hinnang on visuaalne
 Anname vajaliku esmaabi
 Informeerime juhtunust lapse vanemaid või hooldajat
 Vajadusel teeb lõpliku otsuse väljakutsel hädaabinumbril 112 spetsialist
3) Raske vigastus: oksendamine, lahtine luumurd, verejooks, põletus jne.
 Õpetajapoolne hinnang on visuaalne
 Anname vajaliku esmaabi
 Spetsialisti väljakutse hädaabinumbril 112 ning otsuse langetamine jääb spetsialistile
 Informeerime juhtunust lapse vanemaid või hooldajat
4) Üliraske vigastus: kaotanud teadvuse ja on vajalik teostada elustamist jne.
 Õpetajapoolne hinnang on visuaalne ning lõpliku otsuse teeb spetsialist
 Fikseerime olukorra ja jagame tegutsemisjuhised kõikidele täiskasvanud saatjatele –
(esmaabi andmine, abi kutsumine hädaabinumbril 112 ja informeerimine, tegelemine ülejäänud lastega).

Tegutsemisjuhis eriolukordades
 Alustada vajalikku esmaabi andmist
 Helistada hädaabinumbril 112 ja tegutseda edasi vastavalt nende poolt antud juhtnööridele.
 Informeerida toimunust lapse vanemaid või hooldajat ja lasteaia direktorit
 Jälgida, et keegi täiskasvanutest oleks pidevalt ülejäänud laste juures

INFO LIIKUMINE HÄDAOLUKORRAS
 Lasteaia töötajad teavitavad hädaolukorrast lasteaia direktorit telefonil 43 28 275 või 59199905, direktori puudumisel asendab teda selleks määratud kriisimeeskonna liige

Lapsevanemate/hooldajate teavitamine:
 Rühma vanematele/hooldajatele rühmaõpetaja telefoni või meili teel

Kõikidele lapsevanematele:
 Direktor või selleks määratud kriisimeeskonna liige

Viimased uudised